Tinagalog | Sinugboanon | Iningles | Kinatsila | Olandes

Ang Proyektong Gutenberg sa Pilipinas (PGPH) nagatinguha sa paghimong libre sa labing daghang libro ngadto sa labing daghang tawo, labi na gayod sa mga libro kabahin sa Pilipinas ug sa mga libro sa mga pinulongang Pilipinhon.

Kami nagatuo nga ang pagkaadunay mga libro nga libreng madawnlod mahinungdanon alang sa preserbasyon ug pagsabwag sa kahibalo ug budayan-ong kadato sa Pilipinas. Duha ka makalilisang nga gubat, ang tropikal nga klima sa dapit, ug ang limitadong rekursos alang sa pagpreserbar ang pipila sa hinungdan nganong daghang mga karaang libro sa Pilipinas ang dili na makit-an pa. Ang pipila ka mga kopya nga nahabilin anaa sa mga library nga dili daling maduol sa publiko kun dili man atua sa gawas sa nasod. Tungod kay daghan ning maong mga libro gipatik sa baratohong papel, dali silang madaot gawas lamang sa mainampingong paghupot. Ang PGPH nagatinguha sa pagpabalik ning maong mga libro sa sirkulasyon, pinaagi sa paghimo kanilang elektroniko ug pagpatik kanila onlayn.

Ang PGPH bag-o pa lamang nagsugod. Hinuon, ang orihinal nga Proyektong Gutenberg (Project Gutenberg) anaa nay daghang mga libro nga may kalabotan sa Pilipinas, lakip na ang mga libro sa Tagalog ug uban pang pinulongang Pilipinhon. Ang pipila niini (apan dili ang tanan) giandam sa samang mga tawo nga may kalabotan sa PGPH.

Ang PGPHP morespetar sa balaod sa Pilipinas kabahin sa katungod sa pagkopya. Ang mga libro nga ipatik sa PGPH mga libro nga anaa na sa publikong pagpanag-iya sa Pilipinas, o gipatik nga may pagtugot sa tag-iya sa katungod sa pagpatik. Ang usa ka libro anaa na sa publikong pagpanag-iya sa Pilipinas kon ang tanang magsusulat, magtatampo, dibuhista, ubp. niini patay na 50 ka tuig kanhi. Kini dili kanunayng sama sa mga libro nga gipatik sa orihinal nga Proyektong Gutenberg, nga nagsunod sa balaod Estados Unidos kabahin sa katungod sa pagkopya. Kon ang usa ka libro anaa na sa publikong pagpanag-iya sa Pilipinas ingon man sa Estados Unidos, kini atong ipuno sa PGUS nga koleksiyon, ingon man sa atong lokal nga koleksiyon.

Makatabang ka...

Ang Proyektong Gutenberg sa Pilipinas gipadagan sa mga bolunter. Mahimo kang motabang sa daghang paagi. Ang labing gikinahanglan mao ang imong oras. (Mahimo usab ang salapi.) Mahimo kang magsugod gilayon pinaagi sa pagpasakop sa Project Gutenberg Distributed Proofreaders, ug motabang sa pagkoreksiyon sa mga libro nga igdudugang ning balayan. Kanunayng anaay pipila ka libro nga may kalabotan sa Pilipinas nga nagkinahanglan og dugang trabaho. Kon adunay kay akses sa mga karaang libro, mahimo mo kining i-scan, o mahimo mong hangyoon ang mga bolunter sa PGPH sa pagscan niini alang kanimo. Dili mo mistil isurender ang kaugalingon mong kopya&emdash;tagai lang kamig panahon sa pag-scan sa libro. Mahimo ka usab nga motabang pinaagi sa makutihong pagbasa sa mga libro nga amo nang gipatik ug sa pagpahibalo kanamo sa tanang mga sayop ug kakulangan nga imong nabantayan.

Unang Panid

Mga Libro

Mga Galamiton

Kontaka kami